Search form

Lúkas 3:23

Bachǐmbɨ Yesu Kristo

(Mt 1.1-17)

23Mpok Yesu ábhó bɛtɨk ɛbhi, achi nyaka mbɔ mamiɛ́ ɛsǎ nsɛm byó, bo mándɛm nɔkɔ bɛ Yesu chí mmɔ̌ Josɛ́f mmɔ̌ Héli,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index