Search form

Lúkas 3:3

3Jɔ̌n arɔk yɛ ndǔ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi atú Nnyɛ́n Jɔ́dan, angati nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛ bo mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap mánjwítí bhɔ́ bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ ɛbhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index