Search form

Lúkas 3:5

5Chók ká yɛ̌ntɨkɨ ɛ́yɛ́mɛ́,

mánkʉ yɛ̌ntɨkɨ njiɛ ngo nɛ yɛ̌ntɨkɨ mɔ́njiɛ andɔp mmɨk nɛbhʉɛt.

Nyabhɛ́ ká babhi anɛ achi ŋɔ́tí ŋɔ́tí,

mǎndansi anɛ́ achi gbokotí gbókótí,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index