Search form

Lúkas 3:7

7Jɔ̌n arɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bárɔ̀ŋ ntá yi bɛ́ yi anjwiti bhɔ́ bɛ, “Bě bɛfé! Agha áyɛ́bhɛ́ be batú bɛ mǎnjaŋ mbi ndu bɛbʉɛ ntɛmsi Mandɛm anɛ átwɔ̀?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index