Search form

Lúkas 3:8

8Bǎbhɔŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bɛ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka tɛtɛp. Bǎkɛ́ chɔkɔ mǎndɛm bɛ́ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. Dɨŋɨ́ ká bɛ́ Mandɛm ǎkwáy bɛsɔt batay ánɛ ankʉ yɔ́ ámbak bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index