Search form

Lúkas 3:9

9Yɛ̌ chí nɛ́nɛ, sɛtɨ sɛ́chí bhʉ́rɛ́, nɛ bákway bɛkpɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm tɛ ndǔ bakaŋ, mángʉɛp angó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index