Search form

Lúkas 4:1

Satan amɔ Yesu

(Mt 4.1-11; Mk 1.12, 13)

1Yesu ápɛ́rɛ fú ndǔ nnyɛ́n Jɔ́dan, ajwi nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Yí akʉ Yesu arɔk amɛm baso,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index