Search form

Lúkas 4:10

10tɛ̌ndu ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Chɔŋ Mandɛm anchyɛ ɛyɔŋ bɔángɛl bhi mántwɔ́ manchyɛ wɔ nɛkwak.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index