Search form

Lúkas 4:11

11Ɛkáti Mandɛm ɛ́pɛt ɛ́rɛ̀m bɛ,

‘Chɔŋ mánkpʉɛp wɔ nɛ amɔ yap,

bɛ́ ɔ́kɛ́ tɛm ɛkak ndǔ ntay.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index