Search form

Lúkas 4:15

15Are tɔ́ŋ bo Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl, nɛ bo báré chyɛ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index