Search form

Lúkas 4:16

Bábyak Yesu amɛm ɛtɔk Násárɛt

(Mt 13.53-58; Mk 6.1-6)

16Yesu afa, arɔk Násárɛt, ɛtɔk ɛnɛ máné yi arɛ́. Mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋ ɛyi ɛchi nyaka, arɔk amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl. Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, afate bɛpay Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index