Search form

Lúkas 4:17

17Báchyɛ́ yi ɛkáti ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya. Anɛnɛ yɔ́, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ básɨ́ŋɨ́ bɛ́:

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index