Search form

Lúkas 4:18

18“Ɛfóŋó Mandɛm Acha achí nɛ mɛ mbɔnyunɛ,

ayap mɛ bɛ́ ngátí Mbok Ndɨ́ndɨ́ ntá bachɛ́bhɛ́bho.

Ato mɛ, bɛ ntwɔ́ ngátí bo abhɛn bachi ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ kɛsɛm, bɛ chɔŋ mámfɛrɛ bhɔ arɛ.

Nɛ bɛ́ chɔŋ amɨ́k anɛnɛ manɛ́mámɨk,

nɛ bɛ chɔŋ mánchyɛ ngǎngaŋ ntá bo abhɛn batɨ̌ bakwǎŋwaŋ mányìɛrɛ bhɔ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index