Search form

Lúkas 4:19

19Ato mɛ bɛ́ mbé ntá bho bɛ mpok

anɛ yi átɔŋ bɔ́ bɛrɨ̌ndu bhi akway.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index