Search form

Lúkas 4:2

2abhak arɛ́ ndǔ manywɔp bɛsa bɛpay Satan amɔ nɔkɔ yi. Yí kɛnyiɛ yɛ̌nyɨŋ ndǔ manywɔp ɛyɔ ankɛm. Ndǔ ngwɛnti manywɔp ɛyɔ nsay akɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index