Search form

Lúkas 4:20

20Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́pay ɛkáti yɔ, akuti yɔ́, akɛmɛ ntá mǔnti arɔk achɔkɔ amɨk. Bǒ mankɛm abhɛn bachi amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bátɛp yi amɨ́k amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index