Search form

Lúkas 4:21

21Abho yɛ bɛghati bhɔ bɛ, “Ɛchɔŋ, ɛnyɨŋ ɛnɛ basɨŋɨ́ mɛn árɛ̀m ɛ́fákárí mbɔ ɛnyǔ bǎghókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index