Search form

Lúkas 4:22

22Bǒ abhɛn bachi arɛ́, bárɛ́m bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi, nɛ babhak maknkay ɛ̌ti bɛrɨ́tí kɛpɨ ɛkɛn kɛ́fú yi anyu. Kɛ bábho bɛbhɛp bɛ, “Pú mmɔ̌ Josɛ́f nɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index