Search form

Lúkas 4:23

23Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Chɔŋ mǎntɛm mɛ nɛkay ɛnɛn ɛ̌ti ya bɛ, ‘Ngaŋ, bú mmʉɛt ɛyɛ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛghoko bɛ ɔkʉ awu ɛtɔk Kapɛ̌naum, kʉ bhɔ́ fá amɛm ɛtɔk ɛyɛ nkwɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index