Search form

Lúkas 4:25

25Kɛ nchí ghati bhe bɛ, mánkwɛ́sɛ́ bayǎ nyaka amɛm ɛtɔk Israɛl ndǔ mpok ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Ɛláija. Mpok yɔ manyiɛp kɛkwɛ́n ndǔ mamiɛ́ arat nɛ ɛbhɔ́k, nɛ ɛrɛmɛ́ nsay ɛ́kwɛ́n ndǔ ɛtɔk Israɛl ɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index