Search form

Lúkas 4:26

26Kɛ Mandɛm ábhɨ́kɨ́ tó nyaka Ɛláija ntá yɛ̌ kɛ́nkwɛ́sɛ́ amɔt, ɛbhɨ́kɨ́fʉɛt chi anɛ achi ɛtɔk Sárɛfat, atú Sídɔn, ɛtɔk bo bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index