Search form

Lúkas 4:27

27Nɛ ndǔ mpok ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Ɛláisha, bɛyǎ bǒ ɛbhaŋákwa bachi nyaka amɛm ɛtɔk Israɛl. Kɛ yɛ̌ amɔt Ɛláisha ábhɨ́kɨ́ bu, ɛbhɨ́kɨ́fʉɛt chi mmǔ ɛtɔk ɛchak, Náman, mmu Síria.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index