Search form

Lúkas 4:28

28Bo mankɛm abhɛn bachi amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí, bághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, batɨ ábé bhɔ amɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index