Search form

Lúkas 4:29

29Báfáte bákɛ́m yi, bafu ɛtɔk nɛ yi. Ndǔ ɛtɔk yap ɛchi amfǎy njiɛ, básɔ́t yi barɔk ndǔ nkókónjiɛ bɛ́ mámpúrí yi ankwɛn arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index