Search form

Lúkas 4:3

3Satan arɔk arɛm ntá yi bɛ, “Mbák ɔchí Mmɔ Mandɛm, chyɛ̌ ɛyɔŋ bɛ ntǎy ɛnɛn nɛ́njíbhírí nɛ́ndɔp ɛkpɔkɔ́ brɛd.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index