Search form

Lúkas 4:31

Mmu anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ̀ yí ɛsɔŋɔri

(Mk 1.21-28)

31Yesu apɛt asɛp arɔk Kapɛ̌naum, ɛtɔk ɛgho, atú Gálili. Arɛ́, are tɔ́ŋ bo amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index