Search form

Lúkas 4:32

32Bábhák maknkay tontó ɛ̌ti ɛnyu ɛnɛ yí átɔ̀ŋ mbɔnyunɛ ǎtɔ̀ŋ nyaka mbɔ mmǔ anɛ árɛ̀m ɛ́may.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index