Search form

Lúkas 4:33

33Mmu amɔt abhak arɛ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri. Are bɨk nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ andɛmɛ nɔkɔ bɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index