Search form

Lúkas 4:35

35Yesu asáy ɛfóŋó yɔ bɛ, “Kusí! Fú yi amʉɛt!” Ɛfóŋó yɔ ɛ́gʉɛp mmǔ wu amɨk bɛsí bhap. Kɛ ɛ́fú yi amʉɛt kɛkʉ yi yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index