Search form

Lúkas 4:36

36Bǒ mankɛm bábhák maknkay, nɛ babho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ɛyɔŋ ɛnɛ́ mmǔ-nɛ ɛ́chí nɛ́ ná e? Ǎsay bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ nɛ bɛtaŋ bɛ́ mɛ́mfu bo amʉɛ́t, nɛ mɛ́mfú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index