Search form

Lúkas 4:38

Yesu abú bɛyǎ bǒmame

(Mt 8.14-17; Mk 1.29-34)

38Yesu afa ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí yɔ, arɔk, ndǔ ɛkɛt Símun. Nnɔ ngɔrɛ́ Símun abhɔ̌ŋ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ. Baghɔk Yesu manɨk yi mmʉɛt bɛ ambu yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index