Search form

Lúkas 4:39

39Arɔk, ate nɛku bɛkɔk ɛbhɛn yi achi arɛ bhʉ́rɛ́. Achyɛ ɛyɔŋ bɛ mbʉ́ɛ́p wu ándɔ́ yí. Ámay. Afaté akʉ nɛnyíɛ́ abho mɛne bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index