Search form

Lúkas 4:4

4Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́chí amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

‘Puyɛ̌ nɛnyíɛ́ nɔ́nɔ́ kɛ nɛ́kɛ̀m nɛpɛ́mɛ́ mu.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index