Search form

Lúkas 4:40

40Mpok anɛ mmok ánɛ̀m, bǒ mankɛm abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bǒmame mɛnyu nɛ mɛnyu básɔ́t bhɔ bárɔ́k ntá Yesu. Abho mɛ́nyáŋa amɔ amʉɛt yɛ̌ntɨkɨ mmu wap, kpat abú bhɔ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index