Search form

Lúkas 4:41

41Bɛyǎ bhap babhɔ̌ŋ nyaka bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ. Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ bɛ́fú bɛyǎ bho amʉɛt mɛ́mbɨkɨ nɔkɔ bɛ́, “Wɔ ɔchí Mmɔ Mandɛm!” Kɛ Yesu are sáy bhɔ, kɛka mɛ́ndɛm yɛ̌nyɨŋ, mbɔnyunɛ bɛ́rɨŋɨ nyaka bɛ yi achi Mpɛmɛ anɛ Mandɛm átó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index