Search form

Lúkas 4:42

Yesu are tɔ́ŋ bo amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl

(Mk 1.35-39)

42Nɛ́yí nɔkɔ, Yesu afa ɛtɔk, arɔk ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bo bápú arɛ́. Bǒ babho bɛyaŋ yi. Bághɔ́ nɔ́kɔ́ yí, babho mɛnɨkmʉɛt bɛ́ ákɛ́ rɔ ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index