Search form

Lúkas 4:43

43Kɛ yi aghati bhɔ́ bɛ́, “Mbɔŋ bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ Mandɛm achi Mfɔ amɛm bɛtɔk bɛchak nkwɔ, mbɔnyunɛ Mandɛm átó mɛ fá amɨk chi ɛ̌ti yɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index