Search form

Lúkas 4:44

44Arɔ yɛ, are kɔ andɔkɔ nɔkɔ ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi atú Judɛ́ya angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index