Search form

Lúkas 4:5

5Satan asɔt yi akó ndǔ nɛbhʉɛt anɛ achi tɛ amfay atɔ́ŋ yí bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm nɛ kɛfɔ ɛkɛn kɛ́chí arɛ́ ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index