Search form

Lúkas 4:6

6Arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Báchyɛ́ bɛtaŋ nɛ kɛfɔ̌ mmɨk nkɛm ntá ya, nɛ nchí kway bɛchyɛ kɔ ntá yɛ̌ agha anɛ nkɔ́ŋɔ́. Chɔŋ nchyɛ́ wɔ bǒbhɛn mɛnkɛm nɛ kɛfɔ ɛkap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index