Search form

Lúkas 4:7

7Mbák ɔ́ntɛ́p mánɛ́n amɨk, ɔ́nchyɛ mɛ kɛnókó, mbɔ Mandɛm ywɛ, chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm mɛ́nndɔp ɛbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index