Search form

Lúkas 5:1

Yesu abhɨŋɨ bakoŋo bhi abhɛn mbɨ batí ánwi

(Mt 4.18-22; Mk 1.16-20)

1Ɛwak ɛ́mɔt, Yesu abhak téé angɔkɔ Ɛ̌ntɨŋnyɛn Gɛnɛ́sarɛt. Bo báré nu bɛbhak kɛkwɔt nɛ yi bɛ mangok Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index