Search form

Lúkas 5:10

10Jems nɛ Jɔ̌n, batɨ̌ bawáy nsi, bábhák nkwɔ́ maknkay. Báchí nyaka bɔ̌ Sɛbɛdi. Yesu arɛm ntá Símun bɛ, “Kɛ́cháy. Bɛbho ɛchɔŋ ɔrɔbhɛ ya chí bo bɛ mantwɔ ntá ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index