Search form

Lúkas 5:11

11Bɔ Píta bátɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ bachwi yap angɔkɔnyɛ́n, bárɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bakoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index