Search form

Lúkas 5:12

Yesu abú mmu ɛbhaŋákwa

(Mt 8.1-4; Mk 1.40-45)

12Mpok Yesu achi ɛtɔkɔ́fu, mmu ɛbhaŋákwa amɔt arɔk akwɛ́n yí bɛkak abho mɛnɨkmʉɛt ntá yi bɛ́, “Acha, mbák ɔkɔŋ, ɔ̌kway bɛkʉ mɛ ntaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index