Search form

Lúkas 5:15

15Kɛ yɛ̌ nɔ, mbok Yesu ataka mbǎnkɛm. Ngɛ́mtay bo bárɔ́k ntá yi ndu bɛghók Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ bɛ́ yi ambu mame yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index