Search form

Lúkas 5:16

16Kɛ aya mmʉɛt arɔk ndǔ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́fu amɛm baso anɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index