Search form

Lúkas 5:18

18Bǒfú bátwɔ́ nɛ mbɛ́ntí amɔt anɛ bápɔ́kɔ́ ndǔ bɛkpaka. Báré yaŋ mbi bɛchwe anywɔ́p bɛ mambʉrɛ yi bɛsí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index