Search form

Lúkas 5:19

19Kɛ bɔ́ kɛbhɔ́ŋ mbi anɛ báfʉɛt manchwe amɛm ɛ̌ti bɛyǎ bó. Bákó amfǎy ɛkɛt, manɛnɛ mbok arɛ́, basɛbhɛ yi bhʉrɛ ndǔ bɛkpaka bhi, nɛ́ntɨ́ bhó, bɛsí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index