Search form

Lúkas 5:2

2Aghɔ́ bachwi apay angɔkɔnyɛ́n. Bawǎnsi abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bachwi yɔ, báfù amɛm mánchaka nɔkɔ basɨ yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index